E D R , A S I H C RSS

FrontPage House2

< 단지정보 >


단지명 : 만수주공 2단지
주소1 : 구) 인천시 남동구 만수동 29
주소2 : 신) 인천시 남동구 백범로124번길 43
매물종류 : 아파트
소재지 : 인천시 남동구 만수동
입주일자 : 1987.07
규모 : 총 1920세대, 총 18개동, 총15층
건설사 :
면적 : 76㎡, 83㎡, 89A㎡, 90B㎡, 94㎡


< 만수주공 2단지 89A 26평형 >

단지공급면적 : 89.86㎡ (27.18265평)
단지전용면적 : 64.62㎡ (19.54755평)
소유권대지권 : 58.61㎡ (17.729525평)
용적률 : 142%
참고 - https://m.blog.naver.com/a540616/221992438456
현관구조 : 복도식
방수 : 3개
욕실수 : 1개
분양세대수 : 540세대출처 : 네이버 부동산


총세대수 : 1920세대
총동수 : 18개동
준공년월 : 1987년07월
건설사명 :
총주차대수 : 960 대
세대당주차대수 : 0.5 대
난방방식 : 중앙난방
난방연료 : 도시가스
용적율 : %
건폐율 : %
최고층 : 15층
최저층 : 15층
면적 : 76㎡, 83㎡, 89A㎡, 90B㎡, 94㎡
관리사무소 : Tel 032-461-2051


2016년 만수주공2단지 1분기/2분기 실거래가


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! powered by MoniWiki
last modified 2021-05-26 13:34:48
Processing time 0.0174 sec